Manusia dari Masa ke Masa

1. Masa sebelum Terindentifikasi

“Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut (diidentifikasi)

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan (diberi potensi dengan) Sistem Pendengaran(sam’a) dan Sistem Penglihatan (abshor)

Sesungguhnya Kami telah menunjukinya ke Jalan Lurus, ada yang Syukur dan ada pula yang Kufur

Sesungguhnya Kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala” QS. Al-Insan(76):1-4

2. Masa di Alam Persaksian

“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari tulang sulbi mereka dan Allah mengambil persaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukankah Aku ini Tuhanmu?”

Mereka menjawab: “Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi!”.

(Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: “Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan).”QS. Al-A’Raaf(7);172

3. Masa Perkawinan Bapak-Ibu

“Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan?dia diciptakan dari air yang terpancar.

Yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan.”QS. Ath-Thaariq(86):5-7

4. Masa dalam Perut Ibu

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah.

Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim).

Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang-belulang, lalu tulang-belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik.

Kemudian, sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati.

Kemudian, sesungguhnya kami sekalian akan dibangkitkan (dari kuburmu) dihari kiamat”.QS. Al-Mu’minuun(23):12-16

“Dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu’anhu telah berkata: Telah bersabda Rasulullah Shalalluhu ‘Alaihi Wasallam dan dia selalu benar dan dibenarkan: “Sesungguhnya seorang dari kamu semua itu dikumpulkan kejadiannya dalam perut ibunya selama empatpuluh hari (asal air mani), kemudian menjadi segumpal darah beku itupun selama empatpuluh hari, selanjutnya menjadi segenggam daging juga selama empatpuluh hari. Seterusnya Allah Ta’ala lalu mengutus seorang malaikat, maka iapun meniupkan roh didalam tubuhnya. Malaikat itu diperintah mencatat empat kalimat yakni mengenai rizki orang itu, ajal kematiannya, amal perbuatannya dan celaka atau bahagianya.

Maka demi Dzat yang tiada Tuhan selain dari Dia, sesungguhnya seseorang dari kamu semua itu niscaya ada yang menjalankan amalan ahli syurga, sehingga tidak ada jarak antara ia dengan surga itu kecuali hanya sehasta, tetapi telah didahului oleh catatan (ketentuan), lalu iapun menjalankan amalan ahli neraka, maka akhirnya masuklah ia kedalam api neraka.

Sesungguhnya ada pula seseorang dari kamu semua itu, niscaya menjalankan amalan ahli neraka sehingga tidak ada jarak antara ia dengan neraka itu kecuali hanya sehasta, tetapi telah didahului oleh catatan (ketentuan), lalu iapun menjalankan amalan ahli surga, maka akhirnya masuklah ia kedalam surga itu.Hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim

5. Masa saat Lahir

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan Tidak Mengetahui sesuatupun.

Dan Dia memberi kamu Sistem Pendengaran (sam’a),Sistem Penglihatan (abshor), dan Sistem Trasformasi(fuad), agar kamu Bersyukur” QS. An-Nahl(16):78

6. Masa Perkembangan Hidup

“Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan diantara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) diantara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahui….” QS. Al-Hajj(22):5

7. Masa Meninggalkan Dunia

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan Mati. Kami akan menguji kamu dengan Keburukan dan Kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya) dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan” QS. Al-Anbiyaa'(21):25

8. Masa Kebangkitan

“Dan tiap-tiap manusia itu telah Kami tetapkan amal perbuatannya (sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya. Dan Kami keluarkan baginya pada hari kiamatsebuah kitab yang dijumpainya terbuka”. QS. Al-Israa’(17):13

“Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan pengetahuan-Nya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah”. QS. Faathir(35):11

“dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakan.

Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna”. QS. An-Najm(53):39-41

“Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan), hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, maka Kami keluarkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran”.

“Dari tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur”. QS. Al-A’Raaf(7):57-58

9. Masa Hidup Abadi

“Demikianlah Kami wahyukan (AuHaiNa) kepadamu Al-Qur’an dalam bahasa Arab supaya kamu memberi peringatan kepada ummul Qura (penduduk Mekah) dan penduduk (negeri-negeri) sekelilingnya, serta memberi peringatan (pula) tentang hari berkumpul (kiamat) yang tidak ada keraguan padanya. Segolongan (fariiqon) masuksurga dan segolongan (fariiqon) masuk neraka”. QS. Asy-Syuura(42):7

Tinggalkan Balasan